خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre

گوفايل
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 29 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : دفتر مهندسي | بازدید : <-PostHit->
بررسی اثرات افسردگی

بررسی اثرات افسردگی

دانلود بررسی اثرات افسردگی

فهرست مطالب

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

اهداف طرح ۷

سوالها و فرضیات تحقیق ۸

تعریف نظری متغیر ها ۹

تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰

فصل دوم ۱۱

گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق ۱۱

مقدمه ۱۲

سبک های تفکر ۱۴

سبک های شناختی  تفکر ۱۵

سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده ۱۷

افسردگی ۱۹

تاریخچه افس
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

بررسی اثرات افسردگی

مقدمه:

از میان اختلالات روانی شاید بتوان گفت كه افسردگی یكی از شایعترین اختلالات جوامع امروزی می‌باشد كه انسانهای زیادی از آن رنج می‌برند هر انسانی ممكن است در دوره ای از زندگی خود آن را تجربه كند طوری كه امروزه آن را سرماخوردگی روانی می‌نامند . اختلالاتی كه این بیماری در زندگی روزمره ایجاد می‌كند بر كسی پوشیده نیست. گستره بیماری طوری می‌باشد كه تمام حیطه های كاركردی شغلی ، خانوادگی و اجتماعی را مختل می‌كند. تا اواسط قرن حاضر اطلاعات اندكی در رابطه با افسردگی در دسترس بود و تحقیقات محدودی در جهت شناسایی آن به عمل آمده بود و تبیین و توصیف آن همواره در چهارچوب پزشكی و مدل تك‌عاملی صورت می‌گرفت. اما امروزه شاهد تغییراتی در نحوه نگرش به این بیماری از لحاظ سبب شناسی ، سیر شكل گیری و درمان آن هستیم نتیجه این تغیرات دگرگونیهای مختلفی بود كه عمدتاً در عرصه روان شناسی مرضی،  روان شناسی تجربی و روان شناسی شناختی پدید آمد و به دنبال همین دگرگونی ها بود كه نظریه پردازان به بررسی ابعاد این بیماری پرداختند و مكاتب مختلف و درمان های متعددی شكل گرفت . از بین این مكاتب روانشناسی شاید بتوان گفت كه مكتب شناختی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در سبب شناسی و درمان اختلالات خلقی داشته است اخیراً افسردگی به عنوان یك اختلال شناختی مطرح شده است همچنین برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند كه بهتر است علایم مرضی افسردگی را به حساب اسنادهای علی كه درباره حوادث زندگی توسط بیماران افسرده ارائه می‌شود،‌ گذاشته شود. نظریه درماندگی آموخته شده یكی از نظریات نسبتاً جدیدی است كه در این زمینه به تحقیقات روان شناختی وسیعی میدان داده است این نظریه حوزه رفتاری ـ شناختی را به هم ربط می‌دهد به عقیده سلیگمن درماندگی آموخته شده در انسان ها می‌تواند به صورت افسردگی تجربه شود و این هنگامی‌است كه شخص بر این باور باشد كه كنترلی بر مسیر رویدادهای زندگی ندارد. در همین راستا تحقیقات نشان داد كه انسان ها

در ارتباط با نتایج پاسخ هایشان دارای سبك اسنادی می‌شوند و این شیوه تبیین در پیش‌بینی‌های آنها از حوادث آتی موثر است . سلیگمن و همكارانش اسنادها را در سه بعد بیرونی ـ درونی، كلی ـ اختصاصی و پایدار ـ ناپایدار طبقه بندی كردند و معتقدند كه سبك اسناد چهار اصل دارد و فرض بر این است كه برای وقوع افسردگی وجود هر چهار اصل لازم است، كه عبارتند از:

1ـ انتظار شیوع حوادث بسیار ناگوار یا انتظار وقوع حوادث بسیار مطلوب. 

2ـ ناتوانی در كنترل نتایج مرتبط با این حوادث

3ـ برخورداری از یك سبك اسنادی ناجور (نسبت دادن رویدادهای منفی به علل درونی، پایدار و كلی و رویدادهای مثبت به علل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی).

4ـ هر قدر اطمینان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غیر قابل كنترل بودن رویداد بیشتر باشد نارسایی های شناختی، انگیزشی ، نیرومندتر خواهند بود و هر قدر رویداد غیر قابل كنترل برای فرد اهمیت بیشتری داشته باشد، اختلال عاطفی و كاهش عزت نفس بیشتر خواهد بود.

...

بیان مسئله

امروزه اندیشمندان سبك های یادگیری را مترادف با سبك های تفكر یا سبك‌های شناختی می‌دانند . معتقدند سبك های شناختی آن دسته از ویژگی های فردی را شامل می‌شود كه در نحوة پاسخ‌دهی و عملكرد در موقعیت های مختلف اثر می‌گذارد و به نوعی قالب فكری ضروری فرد را مشخص می‌كند . این مفهوم روان شناختی روی جنبه‌های درونی و شخصیت تمركز می‌یابد سبك های شناختی درون همه تجارب انسان از جمله فرایندهای شناختی ، اجتماعی و عملكرد بین فردی جای گرفته است همچنین سبك های شناختی با تفاوت اساسی در انتظارات شخص از زندگی، ارتباط با یكدیگر و روشی كه در حل مسائل بكار می‌گیرد ارتباط دارد. كلب چهار الگوی شناختی تفكر را مشخص می‌كند . همگرایی، واگرایی ،‌انطباق دهنده و جذب كنندة هر فردی در زندگی روزمره خود از یكی از این چهار روش بیشتر استفاده می‌كند . شكل گیری این الگوهای فكری در هر فردی بستگی كامل به نحوه تجارب فردی او در زمان رشدش دارد. هنگامی‌كه محیط كودكی فرد سرشار از محرك های مختلف باشد، فرد هر روزه برای مقابله با آن‌ها احتیاج به ارزیابی های مختلف دارد. این فرد باید اطلاعات زیادی را از محیط بگیرد و محیط هم اطلاعات زیادی از او می‌خواهد بنابراین این گونه محیط فرد را وامی‌دارد كه بیشتر رویدادها را مورد تجسس قرار دهد و جنبه های مختلف یك پدیده را ببیند . این افراد به نسبت كسانی كه در یك محیط كم محركی زندگی كرده اند به آشكارا دارای تفاوت در الگوی فكری خودشان می‌شوند فردی كه تجارب زیادی داشته به تدریج دارای یك الگوی فكری واگرا می‌شود فرد یاد می‌گیرد كه حوادث را از جنبه ها و موقعیت های مختلف مورد بررسی قرار دهد. و به جای قانع شدن به یك علت به چندین علت در مورد یك رویداد بیندیشد پس چنین فردی دامنه فعالیت های خودش را گسترش می‌دهد. رویدادهای مختلفی را تجربه می‌كند سعی می‌كند با همه آنها كنارآید و ازهر كدام استفاده های خاص خودش را ببرد.

...

فصل دوم

گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق

مقدمه:

انسان از بدو تولد در كنش متقابل با محیط می‌باشد كه این كنش دارای یك سری درون داد و برون داد می‌باشد و حاصل این درون دادها و برون دادها شكل‌گیری شناخت ها و یا سبك های مختلف تفكر در او می‌باشد. بنابراین به گفته اندیشمندان زندگی یك تعامل خلاق است كه بدون وقفه بین جاندار و محیط زندگی او جریان می‌یابد. . نوزاد انسان به تدریج یاد می‌گیرد كه برای بقای خود باید یك سری تغییرات را در محیط اطرافش ایجاد كند، یك سری قوانین و بدیهات زندگی را بپذیرد و بتواند از این بدیهات، ‌قوانین  تازه تری را برای بقا مطلوب‌تر خود درست كند. بنابراین فرد برای سازگار كردن خود با محیط از یك سو واقعیات های بیرونی را در ساخت های شناختی خود جذب می‌كند و از سوی دیگر ساخت های شناختی خود را برای فشارهای محیط تغیر می‌دهد و به تدریج سبك های  تفكر مختلفی در او شكل می‌گیرد. هر فردی بر اساس سبك خود یاد می‌گیرد، ارزیابی می‌كند و برداشت‌های مختلفی از حوادث می‌كند و اعتقادات و نگرش های مختلفی نسبت به خود و جهان آینده پیدا می‌كند و به نوعی به یك قالب فكری دست پیدا می‌كند. پس انسان هر چه تجربه اش فراوان تر باشد دامنه یادگیری‌هایش نیز می‌تواند بیشتر باشد.‌ آدمی‌با رشد خود دامنه تجربه اش را افزایش می‌دهد و با  یادگیری‌های قبلی رویداد های زندگی اش را تبین و علت یابی می‌كند و بر اساس این تبیین خود به پاسخ دهی دست می‌زند اما همیشه تجربه های انسانی از نوع تجربه‌های خوشایند نیستند. انسان در فرایند تحول خود به رویدادها و حوادثی بر می‌خورد كه او را نا‌امید و درمانده می‌كنند. رویداد های كه فرد فكر می‌كند در كنترل او نیستند و نمی‌تواند در حذف و تعدیل آنها كار ‌كند و در هر صورت به دلیل ناتوانی هایش دوباره رخ خواهند داد. پس در چنین مواقعی فرد منفعل و ناامید می‌شود، دیگر سعی نمی‌كند رویدادهای جدیدی تجربه كند و به نوعی نا امید و افسرده می‌شود. و فكر می‌كند كه تمام حوادث آتی زندگی اش نیز دیگر در كنترل او نیستند و پاسخ های كه او به متغیرهای محیطی می‌دهد مستقل از رفتار او هستند. این تجارب و شكست ها اگر به طور مكرر رخ دهد، منجر به كاهش انگیزه در فرد می‌شود و در نهایت  به افسردگی فرد منجر می‌شود.

====================

فهرست مطالب

مقدمه:

بیان مسئله.

اهمیت و ضرورت تحقیق.

اهداف طرح.

سوالها و فرضیات تحقیق.

تعریف نظری متغیر ها

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم

گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق.

مقدمه:

سبک های تفکر:

سبک های شناختی  تفکر.

سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده

افسردگی.

تاریخچه افسردگی:

تعریف افسردگی.

برخی از تعاریف عمده افسردگی.

میزان بروز شیوع افسردگی.

سن  و افسردگی:

جنسیت و افسردگی :

طبقه اجتماعی:

طبقه بندی افسردگی بر اساس DSM – IV-TR..

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای افسردگی:

سبب شناسی افسردگی.

الگوهای زیست شناختی افسردگی.

دیدگاه روان تحلیل گری:‌

عوامل روانی ـ اجتماعی.

نظریه یادگیری..

تبیینهای شناختی.

درماندگی آموخته شده

کشف آزمایشی درماندگی آموخته شده:

نقایص مدل اولیه درماندگی آموخته شده:

مدل تجدید نظر شده درماندگی آموخته شده

ایا تبیین های علی شرط کافی یا عامل خطرزا افسردگی است؟

تبین های علی و سبک تبین: سازه های فرضی.

سبک تبین در مقابل واقعیت:‌

شکل گیری و تکامل سبک تبیین :‌

سوابق پژوهشی طرح در خارج از کشور :

سوابق پژوهشی طرح در داخل کشور

خلاصه و نتیجه گیری..

فصل سوم

روش تحقیق.

نوع طرح:

جامعه آماری و نمونه آماری..

روش نمونه گیری:

روش اجرا پژوهش:

طرح تحقیق.

معرفی پرسشنامه:

روش اجرا

روش نمره گذاری..

پرسشنامه سبک های شناختی کلب..

معرفی پرسشنامه.

پایایی.

اعتبار:

روش نمره گذاری..

پرسشنامه سبک اسناد (ASQ)

معرفی پرسشنامه.

روش اجراء:‌

اعتبار :‌

ـ روش جمع آروی اطلاعات:

ـ روش تجزیه و تحلیل آماری:

منابع.

دانلود بررسی اثرات افسردگی


امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اثرات افسردگی ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->